21.09.2017

19:00

YURY REVICH & ARCHETTI

klasyka

22.09.2017

19:00

BARTOLOMEYBITTMANN

crossover

23.09.2017

19:00

FIVE SAX

komedia muzyczna

24.09.2017

19:00

BAPTISTE HERBIN & eM Band

jazz/big-band